Podmínky použití

GET-VISA-ONLINE.CZ ZÁSADY UŽITÍ

(dále jen „Zásady“, Get-visa-online.cz dále jen „Portál“)

Účinné od 1. března 2016

PROSÍM PŘEČTĚTE SI TYTO ZÁSADY UŽITÍ PŘED VSTUPEM NA PORTÁL  GET-VISA-ONLINE.CZ

 

1.            Užití Portálu

1.1          Těmito Zásadami se řídí užití Portálu. Užitím tohoto Portálu fyzická osoba (dále jen  „Zákazník“) přijímá tyto Zásady v celém jejich rozsahu. Pokud Zákazník nesouhlasí i jen s částí těchto Zásad, nesmí užít Portál. Společnost Vizaagentur, s.r.o., IČO: 03809943, sídlem Sokolovská 131/86, Karlín, 186 00 Praha 8 (dále jen „Společnost“), provozovatel Portálu, si vyhrazuje právo upravit tyto Zásady kdykoli. Užitím Portálu po zveřejnění jakékoli změny těchto Zásad, Zákazník souhlasí a přijímá tyto změny.

1.2          V případě, že se jakékoli ustanovení těchto Zásad ukáže jako neplatné či nevymahatelné, neovlivní to platnost či vymahatelnost těchto Zásad jako celku.

1.3          Portál je s předchozím souhlasem Zákazníka oprávněn kontaktovat Zákazníka skrze email, poštovní službu či jinou formu komunikace.

 

2.            Záruky a odpovědnost

2.1          Všechny informace a data zveřejněná na Portálu mají pouze informační charakter (s výjimkou objednání vízových služeb) a Společnost nezaručuje jejich úplnost či přesnost, i přestože vynaložila veškeré možné úsilí , aby zajistila že data na Portálu budou úplná a přesná. Společnost se omlouvá za možnou neúplnost či nepřesnost.

2.2          Zákazník má povinnost důkladně zkontrolovat objednávku vízových služeb v čase jejich provedení na Portálu a jakékoli připomínky to Společnost neprodleně oznámit.

2.3          Společnost neodpovídá za to, že server, které portál zpřístupňují jsou bezchybné či bez virů. Zákazník má povinnost učinit vše pro svou ochranu proti takovým hrozbám.

2.4          Portál si vyhrazuje právo jednostranně odstranit chybně vyplněné formuláře Zákazníků a zamezit vystavení příslušné faktury.

2.5          Společnost neodpovídá za škody, přímé, zvláštní či nepřímé následky škod vztahujících se k přístupu nebo užívání Portálu a dalšímu přenosu informací obsažených na tomto Portálu.

 

3.            Autorská práva a ostatní

3.1          Materiály na Portálu v jakémkoli formátu jsou chráněny autorským právem a jsou autorskými díly Společnosti, pokud není uvedeno jinak. Nesmí být kopírovány, reprodukovány, publikovány, vysílány nebo přenášeny jakýmkoli jiným způsobem, než předpokládají Zásady ochrany osobních údajů nebo tyto Zásady. Kromě toho společnost má všechna práva k duševnímu vlastnictví pro všechny ostatní materiály uvedené na Portálu.

3.2          Obsah Portálu nesmí být dodáván, odstraněn, zkreslen, nebo jinak upravován. Jakýkoli pokus o změnu jakýchkoliv materiálů na portálu, je Společnost oprávněna prosazovat svá práva v rozsahu dovoleném platnými právními předpisy.

3.3          Všechna práva duševního vlastnictví ve vztahu k Portálu jsou vyhrazena a vlastněna Společností.

 

4.            Rozhodné právo

4.1          Zásady se řídí právním řádem České republiky a případné spory ve vztahu k nim podléhají jurisdikci soudů v České republice. Místní příslušnost bude definována podle sídla Společnosti.

4.2          Spory vzniklé v souvislosti s užíváním Portálu budou však především řešeny vzájemným jednáním stran.

 

 

Společnost Vizaagentur, s.r.o.