Ochrana osobních údajů

GET-VISA-ONLINE.CZ ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

(dále jen „Zásady“, Get-visa-online.cz dále jen „Portál“)

Účinné od 1. března 2016

PROSÍM PŘEČTĚTE SI TYTO ZÁSADY  PŘED VSTUPEM NA PORTÁL  GET-VISA-ONLINE.CZ

 

1.            Zásady ochrany osobních údajů:

1.1          Portál je provozován a dozorován společností Vizaagentur, s.r.o., IČO: 03809943, sídlem Sokolovská 131/86, Karlín, 186 00 Praha 8 (dále jen „Společnost“). Společnost zajišťuje soulad Portálu s požadavky právních předpisů České republiky, zejména právních předpisů o ochraně osobních údajů.

1.2           Společnost je zodpovědná za ochranu osobních údajů pouze od okamžiku jejich zadání do jejich přenosu do dispozice Ruského Vízového Centra, a poté Konzulárních úřadů Ruské federace.

1.3          Osobní údaje fyzické osoby, která je poskytne přímo nebo nepřímo (dále jen "Zákazník") a související dokumentace jsou zpracovávány s předchozím souhlasem a následně předloženy do dispozice Ruského Vízového centra, a dále jak je uvedeno výše.

1.4          Rozsah a obsah osobních údajů na Portálu se též řídí požadavky Ruského Vízového Centra a konzulárních úřadů Ruské federace.

1.5          Pokud si Společnost nebo Zákazník vzájemně zpřístupňují určité důvěrné informace, může se tak stát pouze striktně dle příslušných Zásad užití a podmínek mlčenlivosti stanovených v těchto Zásadách. Strany se dohodly, že nebudou užívat nebo využívat jakkoli důvěrných informací.

 

2.            Zpracování osobních údajů:

2.1          Osobní údaje a související dokumentace jsou zpracovávány s předchozím souhlasem Zákazníka a výhradně za účelem jejich přesunu do Ruského Vízového Centra, a dále jak je uvedeno výše.

2.2          Portál neumožňuje zpracování osobních údajů, které jsou v souladu s tímto účelem. Zpracování osobních údajů pomocí automatizace nebo bez použití takových zařízení, zahrnuje operace spojené se sběrem, nahráváním, systematizací, shromažďováním, uchováváním, upřesněním (aktualizace, úpravy), použitím, převodem, odosobněním, blokováním, vymazáním nebo zničením osobních údajů.

2.3          Společnost zpracovává osobní údaje v souladu se zákony České republiky, souvisejícími Zásadami užití a ustanoveními těchto Zásad.

 

3.            Ochrana osobních údajů:

3.1          Ochrana osobních údajů zpracovávaných Společností je přísně regulována, a to prostřednictvím moderních technických a softwarových utilit proti neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, zničením, modifikací, blokování, kopírování, předkládáním, distribucí osobních údajů třetím stranám, jakož i dalším nezákonným činnostem.

3.2          Společnost zajišťuje důvěrnost obdržených osobních údajů či informací a zavazuje se, že nepovolí jejich distribuci až do okamžiku jejich přesunu do Ruského Vízového Centra, a dále jak je uvedeno výše.

3.3          Osobní i jiné údaje, které se stanou obecně přístupné veřejnosti jinak než jako důsledek zveřejnění a které porušují ustanovení těchto Zásad nebudou považovány za důvěrné informace, nebo též ty, které byly známy již straně v době, kdy byly předány.

3.4          Společnost může zveřejnit osobní údaje nebo důvěrné informace svým zaměstnancům v souladu s Zásadami užití a ustanoveními těchto Zásad, ale musí být vykonávána stejná úroveň péče při zachování důvěrnosti a s tím související ochrana osobních údajů.

 

4.            Zpřístupnění osobních údajů třetím stranám:

4.1          Na základě souhlasu zákazníka může být zpracování osobních údajů převedeno na jinou osobu nebo organizaci podle příslušné dohody, ale musí být zachována stejná úroveň péče o ochranu osobních údajů.

4.2          Poskytnutí osobních údajů není možné na žádost zákonných zástupců, rodinných příslušníků nebo na základě plné moci pověřené osobě.

 

5.            Zásady plateb:

5.1          Platby za poskytnuté služby zakoupené na Portálu (např. objednávky vízových služeb), lze provést pomocí následujících typů plateb:

•  Debetní karta Maestro a Visa Eleсtron, v případě, že banka, která kartu vydala umožňuje provádět platby s ní prostřednictvím internetu;

•  Debetní karta MasterCard a Visa, v případě, že banka, která kartu vydala umožňuje provádět platby s ní prostřednictvím internetu;

•  Po zaplacení vystavené faktury (vydané elektronicky) on-line prostřednictvím platebního terminálu banky, nebo v hotovosti v sídle společnosti;

•   Jiným způsobem platby uvedeným na Portálu a potvrzeným Společnosti.   

5.2          Používání platebních karet nebo bankovních systémů, které patří jiné osobě, je nezákonné. Využití platebních metod musí probíhat v souladu s příslušnými právními předpisy.

 

6.            Autorské právo a ostatní:

6.1          Materiály na Portálu v jakémkoli formátu jsou chráněny autorským právem a jsou autorskými díly Společnosti, pokud není uvedeno jinak. Nesmí být kopírovány, reprodukovány, publikovány, vysílány nebo přenášeny jakýmkoli jiným způsobem, než předpokládají tyto Zásady nebo Zásady užití. Kromě toho Společnost má všechna práva k duševnímu vlastnictví pro všechny ostatní materiály uvedené na Portálu.

6.2          Obsah Portálu nesmí být dodáván, odstraněn, zkreslen, nebo jinak upravován. Jakýkoli pokus o změnu jakýchkoliv materiálů na portálu, je Společnost oprávněna prosazovat svá práva v rozsahu dovoleném platnými právními předpisy.

6.3          Všechna práva duševního vlastnictví ve vztahu k Portálu jsou vyhrazena a vlastněna Společností.

 

7.            Řešení sporů a rozhodné právo:

7.1          Zásady se řídí právním řádem České republiky a případné spory ve vztahu k nim podléhají jurisdikci soudů v České republice. Místní příslušnost bude definována podle sídla Společnosti.

7.2          Spory vzniklé v souvislosti s užíváním Portálu budou však především řešeny vzájemným jednáním stran.

7.3          Zákazník souhlasí, jak je zde uvedeno, s podmínkami poskytování osobních údajů a dobrovolně, vážně, a nikoliv pod tlakem poskytuje své osobní údaje k dalšímu zpracování, o čemž svědčí značkou v příslušné kolonce "Souhlasím s pravidly poskytování osobních dat".

 

Společnost Vizaagentur, s.r.o.